הגענו אל היעד! תודה רבה לכל הבוגרים והידידים!

יחד נמשיך בהתפתחות עד להבאת ההתגלותו השלימה

של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח תיכף ומיד ממש